Hususy gatnawlaryň bahasynyň hasaplanyşy. EmptyLegs sistemasy boýunça gatnawlar.Işewür jet uçaryň kärende nyrhyny AVIAVTM(CofranceSARL) hünärmeniniň ýardamy bilen hasaplamak. 

Türkmenistanda iş awiasiýanyň müşderileri esasanuly telekeçiler, öňdebaryjy jemgyýetçilik şahyslary, tanymal syýasatçylar we şowly işewürlerdirŞeýle-de hem,beýle gatnawlar korporasiýa we kompaniýalaryň işgärleriniň toparlaýyn uçuşy, sazandalaryň gastrollary wegymmaty ýokary ýükleri daşamak üçin ulanylýar.

Bu ýokary gymmatlyhyzmatdan esasan wagtyny tygşytlaýan we rahatlygy halaýanlar peýdalanýarlar. Türkmenistandaky adaty howa kompaniýalarynyň esasy ugurlaryňköpüsinde gatnawlary ýok. Eger-de telekeçiniň Türkmenbaşydan Nowosibirske ýa-da Nitsa uçmaly ýagdaýynda bir ýa-da iki ýerde münüp-düşmeli bolýar. Gün tertipleri sekund sekund hasaplanan adamlar üçin beýle ýagday dogry gelenok.

Iş awiasiýasy we AVIAVTM(CofranceSARL) kompaniýasy islendik ugur boýunça hem göni gatnawy gurnaýarlar. Mundan başga-da, howa menzilinde geçilýän resmi işler üçin sarp edilýän birnäçe sagat wagtyňyz, hususy gatnawda 10-15 minuda tamamlanýar. Uçara çenli ulag bilen hem üpjün edilýär, VIP müşderilerini bolsa howa menzilinde aýratyn garaşylýan otagy ýa-da ýokary wezipeli şahslar üçin niýetlendirilen tutuş bir terminal taýýarlanylýar.

Читайте также:  Türkmenistanda sanitar howa gämisini buýurmak

 

Siziň özüňiz gatnawyň nyrhynynähili hasaplamaly?

AVIAVTM(CofranceSARL) işgäri gatnawa degişli ähli aýratynlyklar ylalaşylandan soňra size anyk nyrhyhasaplapbilýär. Emma, takmyny nyrhy bron formasyna maglumatlar ýazylan dessine anyklanýar. Takmyny nyrh hasaplamakhyzmaty tölegsizdir, hasaplandan soňra buýurmakşerti goýulmaýar, diňe şol hasaplanan hyzmatyň size nyrhy taýdan gabat gelip gelmeýanini çaklamaga ýardam edýär.

Gatnawyň ugruny, ýolagçy sanyny, wagtyny we uçar görnüşini hasaplaýyjy forma girizilen dessine kireýiňnyrhyny görýäňiz. Hasaplanan takmyny nyrhhakyky nyrha gaty ýakyn bolsa-da,soňky anyk nyrhyň  pesräk ýa-da ýokary çykyp biljegi üçin AVIAVTM(CofranceSARL) işgärinden soraň.

Siziňisleýänuçaryň görnüşi  we uçmaly arany bilýän bolsaňyz özüňiz hem gatnawyň takmyny nyrhyny hasaplap bilersiňiz:

  1. ВeechcraftBonanza G36  kysymly ýeňil uçar bilen ýa-da dikuçarly gatnaw iň arzany.Ol howa ulaglary2-6 ýolagçy bilen müň kilometreuzaklyga çenli uçup bilýärler. Şeýle gatnawyň 1 sagatlyk uçuş nyrhy 1.5-3 müň dollar töwerek bolýar.
  2. Iň ýaýgyn – BombardierChallenger 605 ýaly orta uzaklyga uçýan işewür jet uçary. Bu uçarlar 5-15 ýolagça niýetlenen orta ululykda reaktiw uçarlar. Ol ulaglar 5000 kilometr uzaklyga çenli uçup bilýäni üçin halkara gatnawlarahemgabat gelýärler. Şeýle uçaryň 1 sagatlyk uçuş nyrhy 2-5 müň dollar töwerek.
  3. Eger-de siz başga kontinente uçmaly ýa-da ummany aşmaly bolsaňyz, uzak aralyga uçýan Gulfstream G550kysymly howa gämisini buýurmaly. Bu uçar 19 ýa-dasalonuň içki üpjünçiligine görä has köp ýolagçy alyp bilýär. Bu uçarlar 7 müň bilen 15 müň kilometraralyga uçup bilýärler. Bir sagat uçuş nyrhy 5-8 müň dollar töwerek.
  4. Iň gymmady bolsa Boing kysymly uly howa gämiler. Bu howa gämisi köplenç 50 bilen 300 arasy ýolagçylyk toparlar üçin buýurulýar. Gatnawyň nyrhy her gezek hasaplanýar, adatça 1 sagat uçuşnyrhy 7-8 müň dollar töwerek. Howa ýük gämileri hem şuňäýakynnyrhlar bilen uçýarlar.
Читайте также:  Türkmenistanda howa ýük daşamalary

 

Hususy gatnawlarda iki esse ýa-da ondan hem köp tygşytlamagyň usuly

Barly adamlaryň uly höwes bilen ulanýan hususy gatnawlarynda tygşytlamagyň usuly bar.EmptyLegs sistemasybilen gatnawdan peýdalansaňyz syýahatyňyz iki esse arzanlaýar, kä ýagdayýda bolsa gatnawyň nyrhy adaty gatnawyň işewür-synpy ýol peteginiň nyrhy bilen deňleşýär.

EmptyLegs sistemasy – uçaryň boş uçup barýanugrunda ýolugruna gabatlap ýolagçy almaklygy aňladýar. Dünýädeşeýle gatnawlaryň günde ýüzlerçesi amala aşyrylýar we Türkmenistan hem şol sanda. Syýahat wagtyny sähel  süýşüripbilýänler üçin gaty amatly: boş uçup barýan uçara gabat gelmek ähtimallygy ýokarlanýar.

AVIAVTM (CofranceSARL) araçy kompaniýasy, islenýän ugurdaboş uçup barýan gatnaw bar bolsasize EmptyLegs şertinde uçar üpjün edip bilýär.

Gatnawyň barlygyny anyklamak aňsat: “Kofrans” iş dolandyryjysyndan göni soraýmaly ýa-da size gerek ugurda uçar tapyp bermegini haýyş edäýmeli.EmptyLegs doly gatnaw çyzalgasy kompaniýanyň esasy saýtynda ýerleşen we ugur we nyrhlary göni özüňiz görüp bilersiňiz.

Читайте также:  Türkmenistanda dikuçar buýurmak

Haýsy ugry saýlasaňyz hem AVIAVTM(CofranceSARL) size ähli zat goşulan şertinde syýahat gurnar we uçuşdan ýokary derejede lezzet almagyňyzyň aladasyny eder.