Türkmenistanda bellenilýän baýramçylyklar we olary gutlanyş dessury. Baýramçylykdabarasyna gitmek üçin AVIAVTM(CofranceSARL) bilen hususy uçar buýurmak.

Türkmenistanda iş awiasiýasy baýramçylygyň edil öň we soň günleri has hem aktiý işleýär. Edil şol döwür hususy gatnawlaryňiň ýygy amala aşyrylýan döwüri. Daşary ýurtlardan syýahatçylar dabarany tomaşa etmäge we gatnaşmaga gelýärler. Ýerli ýaşaýjylar dogan-garyndaşlaryny, dost-ýarlaryny görmäge gidýärler. Köptürkmen bolsa daşary ýurda dynç alyş üçin we beýleki ýurtlarda Täze ýylyň ýa-da beýleki şanly baýramçylyklaryň bellenişini görmäge gidýärler.

Baýramçylygyň öňüsyrasynda AVIAVTM(CofranceSARL) bilen yeňiljek hususy halkara gatnaw buýurup bolýar. Bu döwürlerde kompaniýa arzanladyş yglan edýär, EmptyLegs sistemasy bilenelýeterli gatnawlarynyň sany has hem köpelýär. Gel bakaly, Türkmenistanda haýsy dabaralar has meşhur we haýsyna has köp barylýarkan?

 

Täze ýyl

Täze ýyl – ýurduň iň meşhur dünýewi baýramçylyklarynyň biri. Aýratyn hem bu baýramçylygy ýaş nesil – çagalar we ýetginçekler halaýarlar. Baýramçylyk günleri maşgala bolup jemlenmek däp bolup, beýleki şäherlerde ýaşaýan garyndaş bar bolsa, olar birbirlerine myhmançylyga uçýarlar.

Megapolislerde, ilki bilen Aşgabatda, baş meýdançada aýdym-saz gurnalýar. Bu dabara ýurduň meşhur aýdymçylary we tansçylary gatnaşýarlar. Dabara ýatdan çykmajak şadyýan we ýagty şowhunlyk bolup, hemişeki ýaly gutlaglar we feýerwerk bilen tamamlanýar.

Читайте также:  Türkmenistanda uçar kärendesine almagyň bahasy

 

Nowruz

Türkmenistanda iki Täze ýyl bellenilýär, ikinjisi – ýaz gije-gündiz deňleşmesi. Bu baýramyň dabarasy gadymy Eýran’dan gelen gadymydäp.Ýurduň milli däpleri berk berjaý edilýär,şol sebäpli baýramçylyk güni iş ýatyrylýar. Adamlar bir-birlerine myhmançylyga barýarlar, ýörite baýramçylyga taýýarlanýan milli tagamy bolan “sömelegi” dadyp görmek üçin maşgala bolup jemlenýärler

Bu tagambugdaý maýsalaryndan taýýarlanylýar, we bahar paslyny nyşanlandyrýar. Öý bikeleri baýramçylyk mynasybetli öranlezzetli bulkalary we piroglary bişirýarler, saçak bolsa süýji tagam lezzetler bilen doldurulýar.Bu baýramçylyk güni seýil etmek, dynç almak däpdir, ýaşlar agşam tans dabalaryny gurnaýarlar, halk ansamblleri çykyş edýärler. Türkmenleriň özboluşlylygyny milli däp-dessurlarynyň berjaý edilmeginde has anyn synlap bolýar.

Ahalteke bedewiniň güni

Türkmenistanda atlary örän gowy görýärler: gadym eýýamdan bäri atlar adamlara çöllük tebigy şertlerdeýaşamaga we işlemäge ýardam berip gelipdirler. Ahalteke atlary barada aýtsak, yiti akylly, gözel, ýyndam, berk häsiýetli we çydamly seýrek duş gelýängadymytohum.

Bu tohumyň adyny atçylyk bilen meşgullanýan taýpanyň ýaşaýan gadymy oazisiniň şanyna beripdirler. Bu atlara ilki hanlaryň atlary diýýän ekenleri, döwlet ýolbaşçylaryna sowgat edýän ekenleri.

Atlara bagyşlanan baýramçylyk hem uly baýramçylyklaryň biri bolup, ony ýurduň ähli künjeginde belleýärler. Atlary hemmeleriň tomaşasyna çykarýarlar, sergileri we olaryň mertebesini galdyrýan dabalary geçirýärler. Atçylara sylaglar gowşurylýar.

Читайте также:  TÜRKMENISTANDAKY HOWA MENZILLERI

Aşgabadyň eteginde bolsa at çapyşyklaryny geçirýärler. Bu ýaryşa deslapky saýlawyny geçen öňdebaryjy tohum atlaryň seýisleri gatnaşýärlar. Ýaryşlar adaty bolmadyk ynsanperwer düzgünlerelaýyklykda geçirilýär. Pellehana ilkinji bolup gelen däl-de, ol ýere güýç bilen we rahat, hiç hili şikessiz, ýürek urgysy hem bir minutda 65 urgydan köp bolmadyk atlary ýeňiji hasaplanylýar.

 

Türkmen halysynyň güni

Haly – Türkmen halkynyň milli emlägi bolup, olar, AVIAVTM(CofranceSARL) kompaniýasynyň ýük gatnawlarynyň çartergatnawlary bilen dünýäniň köp ýurtlaryna satylýar, Aşgabadyň muzeýinde gadymy döwür halyçylygynyň nusgasynyň iki müňe golaý görnüşi saklanýar

Haly – Türkmen halkynyň taryhy bilen aýrylmaz bagly. Heniz göçüp-gonup ýören ilkinji türkmen taýpalary halyçylyk bilen meşgullanypdyrlar. Haly, öýüňizde rahatlyk döretmek bilen, ony goraýar we ýyly saklaýar. Bir ýere göçenlerinde hem halyda öý goşlaryny daşapdyrlar. Bu gün haly – toý sowgady bolup, ony elde dokamagy dowam edýärler.

Haly baýramynda, deňi-taýy bolmadyk bu bezege bagyşlap toý dabaralar we şagalaňlar gurnaýarlar. Häzirki zaman halyçylarynyň elleri bilen döredilen, sungatyň eseri bolan halylara bagyşlanyp sergiler we bazarlar gurnalýar. Bu ýerde siz gözelligiň nusgasy bolan ajaýyp halylary satyn alyp bilersiňiz.

 

Читайте также:  Türkmenistanda dikuçar buýurmak

Gawun baýramy

Türkmen gawuny barada köp ýurtlaryň ýaşaýjylary eşitmiş bilen bilenoklar, olar dürli daşary ýurtlara satylýar, şol sanda AVIAVTM(CofranceSARL) uçarlaryny ulanmak bilen amala aşyrylýar. Türkmen gawuny süýji we suwly bakja önümi bolup, halkyň milli emlägi diýip hasaplamaga doly hakymyz bar

Bakja önümleriniň şasy hasaplanýan bu önümiň şanyna aýratyn baýramçylyk günini bellemäge karar edildi. Bu gün Türkmenistanda gawunyň dört ýüzden gowrak görnüşi öndürilýär, we seleksiýaçylar her ýyl muşdaklaryň ünsüne täze görnüşlerini teklip edýärler. Bu güni, ähli saçaklaryň esasy bezegini bilmek kyn däl

Hasyl toýy

Bu baýramçylyk, noýabr aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýär. Bu güni hemmeler dynç alýar, köpçülikleýin gezelenç, tans edýärler we aýdym aýdýarlar. Gyzykly ýaryşlary geçirýärler, bazarlar hem alyjylara harytlaryň dürli görnüşini teklip edýär.

Bu güni geçip barýan ýylyň jemini jemlemek, gazanan üstünlikleriňe guwanmagyň we çeken zyýanyň netijesini seljermegiň wagty gelýär. Işli adamlar gelejekde işi kämilleşdirmegiň meýilnamasyny taýynlap başlaýarlar. Ylymyň ýeten sepgitleri we ýurduň umumy ösüşi barada gürrüň edilýär.

Baýramçylyklaryň ählisine hem hususy awiasiýanyň merkezi bolan AVIAVTM(CofranceSARL) kompaniýasynda, Türkmenistanyň içinde we onuň çäginden daşary hususy uçar kireýine almak mümkin. Baýramçylygyň öňsyrasynda kompaniýamyzyň hemişelik müşderilerini arzanladyş we sowgatlar garaşýar.