Бизнес-самолет в Туркменистане

Бизнес-джет в Туркменистане

Аренда самолета в Туркменистане

Türkmenistandaky iş awiasiýa güýçli depginlerde ösüşlere eýe bolýar. Has köp gurply adamlar hususy uçaryny kireýine almaga taýýar. Şeýle-de hem iri kompaniýalar we öňdebaryjy jemgyýetçilik wekilleri hususy maksatlarynda ulanmak üçin howa gämilerini satyn alýarlar.

Ýewropanyň iş awiasiýasynyň öňdebaryjy kompaniýasy bolan Aviav TM (Cofrance SARL) kompaniýasynyň Türkmenistanda 2012-nji ýyldan bäri wekilçiligi bar. Administratiw uçaryna biziň saýtymyzdan buýurma berip bilersiňiz ýa-da iPhone üçin programmalaryndan peýdalanyp, ýa-da hünärmenimiz bilen islendik başga ýol bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Türkmenistanda iş uçaryna buýurma bermek isleseňiz:

 • Uçuş we gonuş howa menzilleri,
 • Ýolagçylaryň sany,
 • Gatnawyň senesi we wagty,
 • El goşunyň takmynan agramy,
 • Gatnawyň guramaçylygyna bolan islegler,
 • Habarlaşmak üçin maglumatlar ýaly maglumatlary habar beriň.

Bron etmek ulgamy bilen özbaşdak peýdalanmak isleseňiz, siz şol bada uçarlaryň görnüşleri we kireýine almagyň bahalary barada maglumat alyp bilersiňiz. Uçaryň kysymyny saýlanyňyzdan soňra, gatnawyň anyk bahasyny Aviav TM (Cofrance SARL) kompaniýasynyň iş dolandyryjysy hasaplap berýär: siziň elektron poçtaňyza hat gelýär. Bu hatda biznes-jetiň suratlandyrmasy bolýar, olaryň öndürilen wagty, sygymy, salonuň içindäki oňaýlyklar, gatnaw wagty barada habar berilýär. Uçary saýlamak, elektron şertnama baglaşmak we gatnawyň tölegini internet arkaly amala aşyrmak gaty aňsat bolýar, bu işleriň ählisi üçin jemi 15-20 minut wagt sarp edýärsiňiz.

Gatnawyň howpsuzlygyna kepil geçmek

 1. Aviav TM (Cofrance SARL) kompaniýasy hususy gatnawlary boýunça Ýewropa ýurtlarynyň arasynda öňdebaryjy bolup durýar, 117 ýurtlarda özwekilçiligi bar.
 2. Biz, eýýam birnäçe ýyl bäri Wyvern Ltd ýaly dünýä awiasiýa howpsuzlygynyň lideri bilen hyzmatdaşlyk saklaýarys, bu bolsa gatnawyň ýüz göterim howpsuzlygynyň kepili bolup durýar.
 3. ARGUS International ýaly has iri halkara kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk, gatnawdan öň wagtynda audit geçmegi kepil geçýär.
 4. Mundan başga-da “Kofrans” merkezi h ÝIAA (Ýewropa Iş Awiasiýasynyň Assosiasiýasy — EBAA (European Business Aviation Association)), NBAA (National Business Aviation Association)) we öňdebaryjy çarter ulgamy bolan Avinode ýaly abraýly awiasiýanyň biznes – assosiasiýalarynyň agzasy bolup durýar.

Bahalar

Aviav TM (Cofrance SARL) kompaniýasy öz müşderilerine “baha — hil” amatly sazlaşygy teklip edýär. Kireýine almak üçin biziň ygtyrymyzda on müňden gowrak hususy uçarlary bar, şol sanda, iri kompaniýalarynyň eýeleriniň öz işgärleriniň iş saparlary üçin kireýine alýan, býujet görnüşleri hem bar.

Gysga ugurlar üçin sizi uçarlaryň ýeňil görnüşi bilen üpjün etmäge taýýar. Olaryň bahasy hem orta magistral biznes-jetleriniňkä garanyňda has arzan bolýar. Türkmensitanyň daglyk ýerlerine gitmek üçin bolsa dikuçar kireýine almak has oňaýlybolýar. Ol hem ýolagçylary, hem el goşuny, örän gysga wagtyň içinde has uzakdaky etraplaryna eltmek mümkinçiligine eýedir.

Mundan başga-da, biz sizi Empty Legs ulgamy boýunça uçary bilen üpjün etmäge hemişe taýýar.Bu diýmek, size hususy jetini biznes-klasyň bahasyy boýunça kireýine almaga mümkinçiigiňiziňbardygyny aňladýar. Aşgabat – talap edilýän ugur bolup, gerekli gatnawy tapmak üçin hiç hili päsgelçilik bolmaýar.

Goşmaça hyzmatlar

AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasy arkaly howa gämisini kireýine almak bilen, siz hemişe ýany bilen goşmaça hyzmatlary hem buýurup bilersiňiz:

 • Wiza, lukmançylyk ätiýaçlandyrmasy, gümrük deklarasiýasyny resmileşdirmek,
 • Awtoylagda duşuşmak,
 • Dünýäniň islendik nokadynda hem ulag bilen üpjün etmek,
 • Restorandan eltilen, howa gämisiniň bortundaky günortanlyk nahary,
 • Uçuşdaky baýramçylyk,
 • Myhmanhanalarda otag buýurmak,
 • Ýany bilen biznes hyzmatlary,
 • Goragy,
 • Howa gämisindäki VIP zaly.

Buýurmany resmileşdireniňizde öz islegleriňizi bildirmek ýeterlik bolýar, we kompaniýanyň iş dolandyryjysy şertnama zerur bolan hyzmatlary goşýar. Birnäçe dürli firmalara ýüz tutanyňdan bu has oňaýly, arzan we çalt bolýar.

Hususy gatnawlaryň bähbitli taraplary

 1. Hususy uçary, howa kompaniýalarynyň gatnawlaryna garaşsyz ýagdaýda, gerekli ugur boýunça göni gatnaw bilen syýahat etmäge mümkinçilik berýär
 2. Howa gämisiniň bortunda mährem gurşaw: keseki adamlaryň ýok bolmagy.
 3. Uçuş wagtynda islän işiňiz bilen meşgullanmak mümkimçiligine eýe bolýarsyňyz: günortanlyk edinmek, arkaýyn dynç almak ýa-da işlemek.
 4. Hususy uçaryň rahat ýagdaýy syýahatyňyzdan lezzet almaga mümkinçilik berýär.
 5. Siz birnäçe sagat wagtyňyzy tygşytlaýarsyňyz: howa menzilindäki resmiçilikler üçin sanagyly wagt sarp edýärsiňiz.
 6. Size hiç zady alada etmek gerek däl, AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasy, siziň ähli islegleriňizi hasaba almak bilen “gulp astyndaky” bolan gatnawy gurnaýar.

Türkmenistandaky iş awiasiýa siziň meseleleriňizi çalt, aňsat we üstünlikli çözmäge we öňde goýlan maksatlaryna ýetmäge ýardam edýär.

Свяжитесь с нами: